Nowy cykl szkoleń matematycznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w najnowszym cyklu 6 szkoleń – „Zastosowanie Darów Froebla w Dziecięcej Matematyce”, podczas których omówione zostaną wszystkie zagadnienia dotyczące rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci.

Szkolenia podzielone są na 2 części – teoretyczną i praktyczną. Wszystkie moduły prowadzone są przez freblowskich edukatorów posiadających licencję Trenera Edukacji Matematycznej z Darami Froebla. Rekomendujemy uczestnictwo we wszystkich modułach szkoleń. Dzięki temu Państwa Placówka otrzymuje Certyfikat przeszkolenia Kadry z zakresu Edukacji Matematycznej z Darami Froebla (warunkiem otrzymania Certyfikatu dla placówki jest przeszkolenie całej rady pedagogicznej).

MODUŁ 1: Jak zmierzyć się z edukacją matematyczną dzieci? Wszystko o orientacji przestrzennej - od wytyczania kierunków w przestrzeni do precyzyjnego orientowania się na kartce papieru (4 godz.)

Podstawy psychologiczne i pedagogiczne wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną z Darami Froebla:

 • edukacja matematyczna jako sposób na rozwijanie dziecięcego umysłu;
 • konieczność łączenia wspomagania rozwoju umysłowego dzieci oraz kształtowania ich wiadomości i umiejętności matematycznych;
 • dostosowanie treści kształcenia do rzeczywistych możliwości umysłowych dzieci;
 • respektowanie preferowanych przez dzieci mechanizmów uczenia się;
 • sposoby kierowania dziecięcą działalnością matematyczną, aby same mogły dostrzegać i werbalizować to, co ważne;
 • obowiązujący zakres kształcenia (obszary kształcenia) z zachowaniem ciągłości edukacyjnej (stałe następstwo realizacji treści kształcenia we wszystkich obszarach);
 • problemy dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych.

Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci z wykorzystaniem Darów Froebla oraz innych zwyczajnych przedmiotów:

 • model kształtowania orientacji w umysłach dzieci;
 • treści kształcenia oraz sposoby organizowania sytuacji zadaniowych i zabaw, podczas których dzieci zgromadzą doświadczenia logiczne i matematyczne potrzebne im do precyzyjnego orientowania się w otoczeniu, a także tworzenia zarysów pojęć;
 • czego nie wolno robić, kształtując orientację przestrzenną dzieci;
 • perspektywa edukacyjna: jak będzie rozwijana orientacja przestrzenna w następnych latach edukacji szkolnej.

Pod koniec szkolenia należy zarezerwować czas (około 30 minut) na dyskusję i wyjaśnienie wątpliwości uczestników szkolenia.

 

MODUŁ 2: Jak wspomagać dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia oraz rachowania z zastosowaniem zwykłych przedmiotów oraz Darów Froebla? (4 godz.)

Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia z zastosowaniem Darów Froebla oraz innych obiektów znajdujących się w otoczeniu dzieci:

 • podstawy psychologiczne i pedagogiczne kształtowania umiejętności liczenia u dzieci przedszkolnych. Kamienie milowe w kształtowaniu umiejętności liczenia;
 • na jakim poziomie powinny być dzieci, aby radziły sobie w szkole;
 • ciągłość w kształtowaniu liczenia, czyli jak rozszerza i doskonali się liczenie w klasach I–III;
 • treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla w kształtowaniu u dzieci umiejętności liczenia zarówno w edukacji domowej, jak i przedszkolnej;
 • czego nie wolno robić, wspomagając dzieci w doskonaleniu umiejętności liczenia.

Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności rachunkowych z wykorzystaniem Darów Froebla oraz innych obiektów znajdujących się w otoczeniu dzieci:

 • podstawy psychologiczne i pedagogiczne kształtowania umiejętności rachunkowych dzieci przedszkolnych. Kamienie milowe w kształtowaniu umiejętności rachunkowych;
 • jakimi sprawnościami rachunkowymi powinny dysponować dzieci rozpoczynające naukę w szkole;
 • ciągłość w kształtowaniu liczenia, czyli jak rozszerza i dokonali się umiejętności rachowania w klasach I–III. Kontrowersje wokół kształtowania umiejętności mnożenia i dzielenia;
 • treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla w kształtowaniu umiejętności rachunkowych u dzieci;
 • czego nie wolno robić, wspomagając dzieci w doskonaleniu umiejętności rachunkowych.

Pod koniec szkolenia należy zarezerwować czas (około 30 minut) na dyskusję i wyjaśnienie wątpliwości uczestników szkolenia.

 

MODUŁ 3: Szlaczki, rozety i mozaiki - od wychwytywania regularności po kształtowanie umiejętności przekładania regularności z jednej reprezentacji na inną (4 godz.)

Wychwytywanie regularności w szlaczkach, rozetach i mozaikach. Kształtowanie umiejętności przekładania regularności z jednej reprezentacji na inną:

 • prawidłowości kształtowania u dzieci zdolności do wychwytywania regularności, korzystanie z nich i przekładanie z jednej reprezentacji na drugą;
 • treści kształcenia oraz wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla w kształtowaniu zdolności do wychwytywania regularności, korzystania z nich i przekładania z jednej reprezentacji na drugą;
 • czego nie wolno robić, wdrażając dzieci do wychwytywania regularności i korzystania z nich.

Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie niezbędnym do odnoszenia sukcesów w szkolnej edukacji matematycznej z wykorzystaniem Darów Froebla oraz obiektów znajdujących się w otoczeniu dzieci:

 • dlaczego trzeba koniecznie wspomagać dzieci przedszkolne w operacyjnym rozumowaniu w sensie Piageta;
 • prawidłowości kształtowania operacyjnego rozumowania w rozwoju umysłowym dzieci. Jakie zakresy rozumowania operacyjnego są szczególnie ważne dla nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci;
 • jak należy kształtować operacyjne rozumowanie u dzieci, a czego trzeba się wystrzegać, wspomagając dzieci w operacyjnym rozumowaniu;
 • dlaczego precyzyjne klasyfikowanie jest tak ważne. Treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla wspomagające dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji;
 • dlaczego należy koniecznie wspomagać dzieci w operacyjnym rozumowaniu potrzebnym w szkole do kształtowania pojęć liczbowych. Treści kształcenia oraz wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla wspomagające dzieci w ustalaniu równoliczności zbiorów, wnioskowanie o stałej liczebności elementów w zbiorze mimo obserwowanych zmian oraz o miejscu liczby w wybranym szeregu liczbowym.

Wspomaganie dzieci w precyzyjnym rozumowaniu równości i nierówności. Układanie i rozwiązywanie zadań z figurami liczbowymi:

 • krótko o figurach liczbowych. Dlaczego w edukacji matematycznej dzieci warto stosować figury liczbowe;
 • układanie oraz rozwiązywanie równań i nierówności: treści kształcenia oraz wzorcowe zadania rozwiązywane z zastosowaniem figur liczbowych i Darów Froebla;
 • czego nie wolno czynić, układając i rozwiązując z dziećmi zadania z figurami liczbowymi.

Pod koniec szkolenia należy zarezerwować czas (około 30 minut) na dyskusję i wyjaśnienie wątpliwości uczestników szkolenia.

 

MODUŁ 4: Jak nauczyć dzieci rozwiązywać i układać zadania matematyczne? Jak wspomagać dzieci w rozumieniu sensu pomiaru długości? (4 godz.)

Wspomaganie dzieci w rozwiązywaniu i układaniu zadań (także zadań z treścią) z wykorzystaniem Darów Froebla oraz obiektów znajdujących w otoczeniu dzieci:

 • o tym, że zadania z treścią wywodzą się z sytuacji życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga liczenia, rachowania i mierzenia. Prawidłowości wprowadzania dzieci do rozwiązywania i układania zadań z treścią;
 • etapy kształtowania umiejętności układania i rozwiązywania zadań z treścią: od sytuacji życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga liczenia i rachowania, do układania i rozwiązywania zadań z treścią z zastosowaniem symulacji. Czym różni się układanie i rozwiązywanie zadań z treścią w edukacji przedszkolnej i szkolnej;
 • treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej w ramach wspomagania dzieci w rozwiązywaniu oraz układaniu zadań z treścią. Wzorcowe ćwiczenia i sytuacje wdrażające dzieci do rozwiązywania oraz układania zadań z treścią z zastosowaniem Darów Froebla w edukacji domowej i przedszkolnej;
 • układanie i rozwiązywanie zadań, które pomogą dzieciom dostrzec korzyści wynikające z dziesiątkowego systemu liczenia. Układanie i rozwiązywanie zadań na liczydełkach z przedmiotami z Darów Froebla;
 • czego nie wolno czynić, ucząc dzieci układania i rozwiązywania zadań z treścią.

Wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu pomiaru długości z wykorzystaniem Darów Froebla oraz kształtowaniu umiejętności mierzenia długości:

 • prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania u dzieci umiejętności pomiaru długości. Kamienie milowe w metodyce kształtowania u dzieci rozumienia sensu pomiaru długości;
 • wspomaganie dzieci we wnioskowaniu o stałości długości mimo obserwowanych zmian sugerujących, że jest inaczej. Czego należy unikać, wspomagając dzieci w rozumieniu sensu pomiaru długości;
 • wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu pomiaru długości i kształtowaniu umiejętności mierzenia. Treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla i obiektów znajdujących się w otoczeniu dzieci;
 • ciągłość edukacyjna, czyli jak będzie przebiegało pogłębianie oraz rozszerzanie wiadomości i umiejętności pomiaru długości w klasach I–III.

Pod koniec szkolenia należy zarezerwować czas (około 30 minut) na dyskusję i wyjaśnienie wątpliwości uczestników szkolenia.

 

MODUŁ 5: Jak wspomagać dzieci w  rozumowaniu sensu ważenia, ustalania stałości ilości płynów oraz w rozumieniu osadzania wydarzeń w czasie? - konstruowanie kalendarzy oraz odczytywanie zawartych w nich informacji (4 godz.)

 

Wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu ważenia z wykorzystaniem Darów Froebla oraz nabywaniu umiejętności pomiaru ciężaru w codziennych sytuacjach:

 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy kształtowania u dzieci rozumienia sensu pomiaru ciężaru. Etapy i prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności ważenia;
 • wspomaganie dzieci we wnioskowaniu o stałości ciężaru mimo obserwowanych zmian sugerujących, że jest inaczej. Czego należy unikać, wspomagając dzieci w rozumieniu sensu pomiaru ciężaru;
 • konstruowanie wagi z przedmiotów znajdujących się w zestawie Dary Froebla i kompletowanie odważników;
 • treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla.

Wspomaganie dzieci w zakresie ustalania stałości ilości płynów oraz rozumienia sensu pomiaru płynów w sytuacjach życiowych:

 • prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania u dzieci rozumienia sensu pomiaru płynów;
 • dlaczego trzeba wspomagać dzieci we wnioskowaniu o stałości płynów w sytuacjach, gdy po przelaniu np. wody z jednego naczynia do innego wydaje się jej więcej lub mniej i w jaki sposób można tego dokonać;
 • czego należy unikać, wspomagając dzieci w rozumieniu sensu pomiaru płynów;
 • treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej oraz wzorcowe sytuacje zadaniowe pomagające dzieciom rozumieć sens pomiaru płynów.

Wspomaganie dzieci w rozumieniu osadzania wydarzeń w czasie, konstruowanie kalendarzy oraz odczytywanie zawartych w nich informacji:

 • dlaczego orientowanie się w kalendarzach jest dla dzieci trudne. Uzasadnienie potrzeby stosowania metody rytmicznej organizacji czasu, etapy tej metody;
 • treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia i sytuacje zadaniowe z zastosowaniem Darów Froebla we wspomaganiu dzieci w orientowaniu się w stałym następstwie dni i nocy oraz pór roku, a także rozumieniu, że tydzień, miesiąc i rok mają dwa znaczenia;
 • odczytywanie informacji zawartych w różnych kalendarzach;
 • prowadzenie kalendarza przeżyć i osadzanie wydarzeń w czasie: dziś – jutro – pojutrze, dziś – wczoraj – przedwczoraj;
 • jak skutecznie uczyć dzieci pomiaru czasu na zegarze;
 • czego nie wolno czynić, wdrażając dzieci do pomiaru czasu.

Pod koniec szkolenia należy zarezerwować czas (około 30 minut) na dyskusję i wyjaśnienie wątpliwości uczestników szkolenia.

 

MODUŁ 6: Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji i zarysu pojęć geometrycznych oraz mała ekonomia dla dzieci (4 godz.)

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji i zarysu pojęć geometrycznych z wykorzystaniem Darów Froebla:

 • prawidłowości kształtowania się w umysłach dzieci intuicji geometrycznych oraz zarysów pojęć z geometrii bryły i geometrii figur płaskich;
 • wprowadzanie dzieci w świat geometrii bryły. Treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe wspomagające dzieci w rozwijaniu intuicji oraz kształtowaniu zarysu pojęć z geometrii brył;
 • wprowadzanie dzieci w świat geometrii figur płaskich. Treści kształcenia realizowane w edukacji domowej i przedszkolnej. Wzorcowe ćwiczenia i sytuacje zadaniowe wspomagające dzieci w rozwijaniu intuicji oraz kształtowaniu zarysu pojęć z obszaru geometrii figur płaskich.

Wspomaganie dzieci w rozumieniu umownej wartości pieniędzy w sytuacji kupna i sprzedaży, w gradacji pieniędzy oraz w kształtowaniu intuicji ekonomicznych:

 • dlaczego już w przedszkolu trzeba przybliżać dzieciom świat pieniądza i wspomagać je w kształtowaniu intuicji ekonomicznych (zakres małej domowej ekonomii);
 • podstawy psychologiczne i pedagogiczne wspomagania dzieci w rozumieniu umownej wartości pieniędzy oraz rozwijaniu intuicji ekonomicznych;
 • etapy, które muszą być przestrzegane we wspomaganiu dzieci w rozumieniu umownej wartości pieniędzy w sytuacji kupna i sprzedaży, w gradacji pieniędzy oraz
   w kształtowaniu intuicji ekonomicznych;
 • treści kształcenia oraz wzorcowe zabawy, ćwiczenia i sytuacje zadaniowe
   z zastosowaniem Darów Froebla sprzyjające realizacji tych treści.

Pod koniec ostatniego, piątego, szkolenia należy zarezerwować nieco więcej czasu na dyskusję i wyjaśnienie problemów zgłoszonych przez uczestników.

Harmonogram szkoleń znajdą Państwo w zakladce Aktualne szkolenia.

Dyrektorów zainteresowanych organizacją szkolenia w swojej placówce zapraszamy do kontaktu: szkolenia@froebel.pl/ (81) 533 57 81.

 

Freblowski Newsletter

Freblowski Newsletter

Blog Ogród Pedagogiczny

Blog Ogród Pedagogiczny

froebel dar zabawy

froebel dar zabawy
Kliknij, aby się z nami skontaktować
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij